Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 september 2010

7 september 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 september 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard tot EUR 191,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 september 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 40 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 301,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,3 miljard naar EUR 816,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,1 miljard naar EUR 97 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 18,9 miljard naar EUR 408,3 miljard. Op woensdag 1 september 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 150,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 153,1 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 61 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 1,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 122,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 102,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 173 miljoen naar EUR 122,1 miljard ten gevolge van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). Derhalve bedroeg de waarde van de portefeuille van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 3 september 2010 respectievelijk EUR 61 miljard en EUR 61,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,7 miljard naar EUR 176,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.970 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 237.669 2.265
2.1 Vorderingen op het IMF 73.721 −71
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.948 2.336
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.026 −1.325
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.987 −1.431
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.987 −1.431
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 591.826 1.314
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 153.060 2.745
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 438.709 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 −1.424
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 53 −7
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.330 −1.838
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 423.862 2.249
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 122.116 173
7.2 Overige waardepapieren 301.746 2.076
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 0
9 Overige activa 245.513 4.062
Totaal activa 1.963.223 5.298
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 816.766 3.337
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 359.752 4.545
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 176.253 −15.695
2.2 Depositofaciliteit 122.440 19.742
2.3 Termijndeposito's 61.000 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 59 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.493 −103
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 103.800 −4.159
5.1 Overheid 97.025 −4.088
5.2 Overige verplichtingen 6.775 −71
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.868 −335
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 985 −3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.869 844
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.869 844
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 160.971 1.171
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.963.223 5.298

Contactpersonen voor de media