Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 август 2010 г.

24 август 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 20 август 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 191,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
19 август 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,4 млрд. щатски долара 0,04 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 298,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 4,2 млрд. евро до 815,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,8 млрд. евро до 79 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 17,1 млрд. евро до 452,6 млрд. евро. На 18 август 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 153,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 155,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 60,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 60,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 74,2 млрд. евро (при 55,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 327 млн. евро до 121,8 млрд. евро. Това се дължи на заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа в размер на близо 338 млн. евро, които повече от компенсират облигациите с настъпващ падеж в размер на 10 млн. евро, придобити по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 17,9 млрд. евро до 237,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 970 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 234 036 −413
2.1 Вземания от МВФ 73 935 −113
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 101 −300
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 041 −431
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 387 1 424
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 387 1 424
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 587 419 1 577
5.1 Основни операции по рефинансиране 155 227 1 480
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 431 791 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 340 87
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 61 10
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 37 529 −2 000
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 420 281 532
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 121 801 327
7.2 Други ценни книжа 298 480 204
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 0
9 Други активи 241 360 2 289
Общо активи 1 956 064 2 978
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 815 653 −4 238
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 372 422 761
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 237 576 −17 937
2.2 Депозитно улеснение 74 181 18 596
2.3 Срочни депозити 60 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 165 101
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 979 815
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 85 824 5 717
5.1 Сектор „Държавно управление“ 78 962 5 822
5.2 Други задължения 6 862 −106
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 973 377
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 067 51
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 055 −864
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 055 −864
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 159 370 359
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 956 064 2 978