Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 20. augustā

2010. gada 24. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 20. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 191.2 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 19. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.4 mljrd. ASV dolāru 0.04 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 298.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.2 mljrd. euro (līdz 815.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.8 mljrd. euro (līdz 79 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 17.1 mljrd. euro (līdz 452.6 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 18. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 153.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 155.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 60.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 60.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 74.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 55.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 327 milj. euro (līdz 121.8 mljrd. euro). Tā iemesls ir veiktie pirkumi Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros (gandrīz 338 milj. euro apjomā), kas vairāk nekā kompensēja obligācijas 10 milj. euro apjomā, kam bija pienācis dzēšanas termiņš, kuras tika iegādātas euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.9 mljrd. euro (līdz 237.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 351,970 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 234,036 −413
2.1 SVF debitoru parādi 73,935 −113
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,101 −300
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30,041 −431
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,387 1,424
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,387 1,424
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 587,419 1,577
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 155,227 1,480
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 431,791 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 340 87
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 61 10
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 37,529 −2,000
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 420,281 532
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 121,801 327
7.2 Pārējie vērtspapīri 298,480 204
8 Valdības parāds euro 35,041 0
9 Pārējie aktīvi 241,360 2,289
Kopā aktīvi 1,956,064 2,978
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 815,653 −4,238
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 372,422 761
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 237,576 −17,937
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 74,181 18,596
2.3 Termiņnoguldījumi 60,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 165 101
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,979 815
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 85,824 5,717
5.1 Saistības pret valdību 78,962 5,822
5.2 Pārējās saistības 6,862 −106
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,973 377
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,067 51
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,055 −864
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,055 −864
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 159,370 359
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,956,064 2,978