Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. augustu 2010

24. augusta 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. augusta 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri tabuľku) znížila o 0,1 mld. EUR na 191,2 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
19. augusta 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,4 mld. USD 0,04 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 298,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 4,2 mld. EUR na 815,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 5,8 mld. EUR na 79 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 17,1 mld. EUR na 452,6 mld. EUR. V stredu 18. augusta 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 153,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 155,2 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 60,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,3 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 74,2 mld. EUR (v porovnaní s 55,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 327 mil. EUR na 121,8 mld. EUR. Tento nárast bol výsledkom vyrovnaných nákupov v hodnote takmer 338 mil. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi, ktorý prevýšil hodnotu splatných dlhopisov v objeme 10 mil. EUR nadobudnutých v rámci programu nákupu krytých dlhopisov denominovaných v eurách.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 17,9 mld. EUR na 237,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 970 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 234 036 −413
2.1 Pohľadávky voči MMF 73 935 −113
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 101 −300
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 041 −431
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 387 1 424
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 387 1 424
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 587 419 1 577
5.1 Hlavné refinančné operácie 155 227 1 480
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 431 791 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 340 87
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 61 10
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 529 −2 000
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 420 281 532
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 121 801 327
7.2 Ostatné cenné papiere 298 480 204
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 0
9 Ostatné aktíva 241 360 2 289
Úhrn aktív 1 956 064 2 978
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 815 653 −4 238
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 372 422 761
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 237 576 −17 937
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 74 181 18 596
2.3 Termínované vklady 60 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 165 101
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 979 815
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 85 824 5 717
5.1 Verejná správa 78 962 5 822
5.2 Ostatné záväzky 6 862 −106
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 973 377
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 067 51
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 055 −864
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 055 −864
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 159 370 359
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 956 064 2 978