Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. srpnu 2010

24. srpna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. srpna 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,1 mld. EUR na 191,2 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
19. srpna 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,4 mld. USD 0,04 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 298,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 4,2 mld. EUR na 815,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,8 mld. EUR na 79 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 17,1 mld. EUR na 452,6 mld. EUR. Ve středu 18. srpna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 153,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 155,2 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 60,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 60,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 74,2 mld. EUR (oproti 55,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 327 mil. EUR na 121,8 mld. EUR. To je důsledkem vypořádaných nákupů ve výši téměř 338 mil. EUR v rámci programu pro trhy cenných papírů, čímž byly více než vykompenzovány splatné dluhopisy ve výši 10 mil. EUR, získané v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,9 mld. EUR na 237,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 970 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 234 036 −413
2.1 Pohledávky za MMF 73 935 −113
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 101 −300
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 041 −431
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 387 1 424
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 387 1 424
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 587 419 1 577
5.1 Hlavní refinanční operace 155 227 1 480
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 431 791 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 340 87
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 61 10
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 529 −2 000
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 420 281 532
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 121 801 327
7.2 Ostatní cenné papíry 298 480 204
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 0
9 Ostatní aktiva 241 360 2 289
Aktiva celkem 1 956 064 2 978
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 815 653 −4 238
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 372 422 761
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 237 576 −17 937
2.2 Vkladová facilita 74 181 18 596
2.3 Termínované vklady 60 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 165 101
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 979 815
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 85 824 5 717
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 78 962 5 822
5.2 Ostatní závazky 6 862 −106
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 973 377
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 067 51
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 055 −864
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 055 −864
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 159 370 359
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 956 064 2 978