Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 augustus 2010

24 augustus 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 augustus 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard tot EUR 191,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
19 augustus 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,4 miljard USD 0,04 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 298,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,2 miljard naar EUR 815,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,8 miljard naar EUR 79 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 17,1 miljard naar EUR 452,6 miljard. Op woensdag 18 augustus 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 153,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 155,2 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 74,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 55,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 327 miljoen naar EUR 121,8 miljard. Dit is het gevolg van verrekende aankopen ter waarde van bijna EUR 338 miljoen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”), die vervallende obligaties ter waarde van EUR 10 miljoen die waren aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van in euro luidende gedekte obligaties, meer dan compenseerden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,9 miljard naar EUR 237,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.970 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 234.036 −413
2.1 Vorderingen op het IMF 73.935 −113
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.101 −300
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.041 −431
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.387 1.424
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.387 1.424
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 587.419 1.577
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 155.227 1.480
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 431.791 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 340 87
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 61 10
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.529 −2.000
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 420.281 532
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 121.801 327
7.2 Overige waardepapieren 298.480 204
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 0
9 Overige activa 241.360 2.289
Totaal activa 1.956.064 2.978
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 815.653 −4.238
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 372.422 761
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 237.576 −17.937
2.2 Depositofaciliteit 74.181 18.596
2.3 Termijndeposito's 60.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 165 101
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.979 815
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.824 5.717
5.1 Overheid 78.962 5.822
5.2 Overige verplichtingen 6.862 −106
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.973 377
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.067 51
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.055 −864
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.055 −864
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 159.370 359
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.956.064 2.978