Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 sierpnia 2010 r.

24 sierpnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20 sierpnia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 191,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
19 sierpnia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,4 mld USD 0,04 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 298,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,2 mld euro do poziomu 815,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,8 mld euro do poziomu 79 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 17,1 mld euro do poziomu 452,6 mld euro. W środę 18 sierpnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 153,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 155,2 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 60,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 60,5 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 74,2 mld euro (wobec 55,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7,1) wzrosły o 327 mln euro do poziomu 121,8 mld euro. Wzrost ten wynika z rozliczonych zakupów na kwotę blisko 338 mln euro dokonanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, które skompensowały z naddatkiem zapadające obligacje na kwotę 10 mln euro nabyte w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 17,9 mld euro do poziomu 237,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.970 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 234.036 −413
2.1 Należności od MFW 73.935 −113
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.101 −300
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.041 −431
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.387 1.424
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.387 1.424
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 587.419 1.577
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 155.227 1.480
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 431.791 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 340 87
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 61 10
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.529 −2.000
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 420.281 532
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 121.801 327
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 298.480 204
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 0
9 Pozostałe aktywa 241.360 2.289
Aktywa razem 1.956.064 2.978
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 815.653 −4.238
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 372.422 761
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 237.576 −17.937
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 74.181 18.596
2.3 Depozyty terminowe 60.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 165 101
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.979 815
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 85.824 5.717
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 78.962 5.822
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.862 −106
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.973 377
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.067 51
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.055 −864
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 15.055 −864
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 159.370 359
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.956.064 2.978