Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 augusti 2010

24 augusti 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 20 augusti 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 191,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
19 augusti 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,4 miljarder USD 0,04 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 298,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,2 miljarder EUR till 815,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,8 miljarder EUR till 79 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 17,1 miljarder EUR till 452,6 miljarder EUR. Onsdagen den 18 augusti 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 153,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 155,2 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 74,2 miljarder EUR (jämfört med 55,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 327 miljoner EUR till 121,8 miljarder EUR. Detta beror på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet på nästan 338 miljoner EUR, vilket mer än uppvägdes av de förfallande obligationer på 10 miljoner EUR som förvärvats inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,9 miljarder EUR till 237,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.970 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 234.036 −413
2.1 Fordringar på IMF 73.935 −113
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.101 −300
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.041 −431
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.387 1.424
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.387 1.424
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 587.419 1.577
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 155.227 1.480
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 431.791 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 340 87
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 61 10
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.529 −2.000
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 420.281 532
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 121.801 327
7.2 Andra värdepapper 298.480 204
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 0
9 Övriga tillgångar 241.360 2.289
Summa tillgångar 1.956.064 2.978
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 815.653 −4.238
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 372.422 761
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 237.576 −17.937
2.2 Inlåningsfacilitet 74.181 18.596
2.3 Inlåning med fast löptid 60.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 165 101
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.979 815
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 85.824 5.717
5.1 Offentliga sektorn 78.962 5.822
5.2 Övriga skulder 6.862 −106
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.973 377
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.067 51
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.055 −864
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.055 −864
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 159.370 359
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.956.064 2.978