Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 20ής Αυγούστου 2010

24 Αυγούστου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 20 Αυγούστου 2010, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 191,2 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Έκτακτες συναλλαγές
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
19 Αυγούστου 2010 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 0,4 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 0,04 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 298,5 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 4,2 δισεκ. ευρώ σε 815,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5,8 δισεκ. ευρώ σε 79 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 17,1 δισεκ. ευρώ σε 452,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 153,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 155,2 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 60,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 60,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 74,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 55,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 327 εκατ. ευρώ σε 121,8 δισεκ. ευρώ. Αυτό οφείλεται στο διακανονισμό αγορών ύψους 338 εκατ. ευρώ περίπου στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ο οποίος υπεραντιστάθμισε τη λήξη ομολογιών ύψους 10 εκατ. ευρώ που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 17,9 δισεκ. ευρώ σε 237,6 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 351.970 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 234.036 −413
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 73.935 −113
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 160.101 −300
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 30.041 −431
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.387 1.424
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.387 1.424
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 587.419 1.577
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 155.227 1.480
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 431.791 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 340 87
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 61 10
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.529 −2.000
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 420.281 532
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 121.801 327
7.2 Λοιποί τίτλοι 298.480 204
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 35.041 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 241.360 2.289
Σύνολο ενεργητικού 1.956.064 2.978
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 815.653 −4.238
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 372.422 761
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 237.576 −17.937
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 74.181 18.596
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 60.500 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 165 101
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.979 815
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 85.824 5.717
5.1 Γενική κυβέρνηση 78.962 5.822
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 6.862 −106
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 40.973 377
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.067 51
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.055 −864
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 15.055 −864
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.711 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 159.370 359
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 328.818 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.191 0
Σύνολο παθητικού 1.956.064 2.978