SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. august 2010

24. august 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. august 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 191,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
19. august 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,4 mia. USD 0,04 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 298,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,2 mia. euro til 815,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,8 mia. euro til 79 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 17,1 mia. euro til 452,6 mia. euro. Onsdag den 18. august 2010 udløb en primær markedsoperation på 153,7 mia. euro, og en ny på 155,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 60,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 60,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 74,2 mia. euro (mod 55,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7,1) steg med 327 mio. euro til 121,8 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb på næsten 338 mio. euro under Securities Markets Programme, som mere end udlignede forfaldne obligationer på 10 mio. euro, der var erhvervet under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,9 mia. euro til 237,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.970 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 234.036 −413
2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.935 −113
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.101 −300
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.041 −431
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.387 1.424
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.387 1.424
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 587.419 1.577
5.1 Primære markedsoperationer 155.227 1.480
5.2 Langfristede markedsoperationer 431.791 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 340 87
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 61 10
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.529 −2.000
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 420.281 532
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 121.801 327
7.2 Andre værdipapirer 298.480 204
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 0
9 Andre aktiver 241.360 2.289
Aktiver i alt 1.956.064 2.978
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 815.653 −4.238
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 372.422 761
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 237.576 −17.937
2.2 Indlånsfacilitet 74.181 18.596
2.3 Indskud med fast løbetid 60.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 165 101
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.979 815
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 85.824 5.717
5.1 Offentlig forvaltning og service 78.962 5.822
5.2 Andre forpligtelser 6.862 −106
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.973 377
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.067 51
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.055 −864
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.055 −864
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 159.370 359
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.956.064 2.978