Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. avgusta 2010

24. avgust 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. avgusta 2009, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 191,2 milijarde EUR.

Izredna transakcija

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
19. avgust 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,4 mrd USD 0,04 mrd USD

Transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 298,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,2 milijarde EUR na 815,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,8 milijarde EUR na 79 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 17,1 milijarde EUR na 452,6 milijarde EUR. V sredo, 18. avgusta 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 153,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 155,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 60,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 60,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 74,2 milijarde EUR (v primerjavi z 55,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7,1) so se povečala za 327 milijonov EUR na 121,8 milijarde EUR. To stanje je nastalo potem, ko so bili v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev poravnani nakupi v višini skoraj 338 milijonov EUR, ki so več kot izravnali odliv zapadlih obveznic v višini 10 milijonov EUR, pridobljenih v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 17,9 milijarde EUR na 237,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.970 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 234.036 −413
2.1 Terjatve do MDS 73.935 −113
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.101 −300
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.041 −431
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.387 1.424
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.387 1.424
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 587.419 1.577
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 155.227 1.480
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 431.791 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 340 87
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 61 10
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 37.529 −2.000
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 420.281 532
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 121.801 327
7.2 Drugi vrednostni papirji 298.480 204
8 Dolg širše države v EUR 35.041 0
9 Druga sredstva 241.360 2.289
Skupaj sredstva 1.956.064 2.978
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 815.653 −4.238
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 372.422 761
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 237.576 −17.937
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 74.181 18.596
2.3 Vezane vloge 60.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 165 101
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.979 815
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 85.824 5.717
5.1 Širša država 78.962 5.822
5.2 Druge obveznosti 6.862 −106
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.973 377
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.067 51
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.055 −864
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.055 −864
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 159.370 359
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.956.064 2.978