Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 юли 2010 г.

20 юли 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 16 юли 2010 г., отразява нетната покупка на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,1 млрд. евро до 191,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,3 млрд. евро до 295,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,2 млрд. евро до 819 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 8,9 млрд. евро до 91,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 130,5 млрд. евро до 500,8 млрд. евро. На 14 юли 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 229,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 195,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 31,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 49,4 млрд. евро. Също в сряда, 14 юли 2010 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 59 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 60 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 58,6 млрд. евро (при 205,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 302 млн. евро до 121,2 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 139,1 млрд. евро до 265,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 352 093 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 234 071 −171
2.1 Вземания от МВФ 73 990 −49
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 080 −122
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 479 −301
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 690 2 144
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 690 2 144
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 619 406 −15 603
5.1 Основни операции по рефинансиране 195 661 −33 410
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 423 722 17 795
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 −1
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 22 12
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 42 630 −379
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 417 074 −963
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 121 196 302
7.2 Други ценни книжа 295 878 −1 265
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 4
9 Други активи 236 504 −2 491
Общо активи 1 986 989 −17 759
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 818 993 162
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 384 440 −6 996
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 265 865 139 082
2.2 Депозитно улеснение 58 550 −146 994
2.3 Срочни депозити 60 000 1 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 25 −84
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 626 −18
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 100 028 −8 879
5.1 Сектор „Държавно управление“ 91 913 −8 916
5.2 Други задължения 8 115 37
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 785 595
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 909 −6
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 676 −605
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 676 −605
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 159 811 −2 011
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 986 989 −17 759

Данни за контакт за медиите