Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. júlu 2010

20. júla 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. júla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku čistého nákupu zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému zvýšil o 1 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 191,3 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 1,3 mld. EUR na 295,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,2 mld. EUR na 819 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 8,9 mld. EUR na 91,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 130,5 mld. EUR na 500,8 mld. EUR. V stredu 14. júla 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 229,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 195,7 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 31,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 49,4 mld. EUR. V stredu 14. júla 2010 boli splatné aj termínované vklady v hodnote 59 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 60 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 58,6 mld. EUR (v porovnaní s 205,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 302 mil. EUR na 121,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 139,1 mld. EUR na 265,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 352 093 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 234 071 −171
2.1 Pohľadávky voči MMF 73 990 −49
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 080 −122
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 479 −301
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 690 2 144
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 690 2 144
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 619 406 −15 603
5.1 Hlavné refinančné operácie 195 661 −33 410
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 423 722 17 795
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 −1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 22 12
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 42 630 −379
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 417 074 −963
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 121 196 302
7.2 Ostatné cenné papiere 295 878 −1 265
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 4
9 Ostatné aktíva 236 504 −2 491
Úhrn aktív 1 986 989 −17 759
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 818 993 162
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 384 440 −6 996
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 265 865 139 082
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 58 550 −146 994
2.3 Termínované vklady 60 000 1 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 25 −84
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 626 −18
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 100 028 −8 879
5.1 Verejná správa 91 913 −8 916
5.2 Ostatné záväzky 8 115 37
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 785 595
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 909 −6
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 676 −605
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 676 −605
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 159 811 −2 011
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 986 989 −17 759

Kontakt pre médiá