Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 lipca 2010 r.

20 lipca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 16 lipca 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z nabycia netto złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 191,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) obniżyły się o 1,3 mld euro do poziomu 295,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,2 mld euro do poziomu 819 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 8,9 mld euro do poziomu 91,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 130,5 mld euro do poziomu 500,8 mld euro. W środę 14 lipca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 229,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 195,7 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 31,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 49,4 mld euro. W środę 14 lipca 2010 r. przypadł także termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 59 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 60 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 58,6 mld euro (wobec 205,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 302 mld euro do poziomu 121,2 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 139,1 mld euro do poziomu 265,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 352.093 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 234.071 −171
2.1 Należności od MFW 73.990 −49
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.080 −122
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.479 −301
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.690 2.144
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.690 2.144
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 619.406 −15.603
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 195.661 −33.410
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 423.722 17.795
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1 −1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 22 12
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 42.630 −379
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 417.074 −963
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 121.196 302
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 295.878 −1.265
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 4
9 Pozostałe aktywa 236.504 −2.491
Aktywa razem 1.986.989 −17.759
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 818.993 162
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 384.440 −6.996
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 265.865 139.082
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 58.550 −146.994
2.3 Depozyty terminowe 60.000 1.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 25 −84
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 626 −18
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 100.028 −8.879
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 91.913 −8.916
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.115 37
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.785 595
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 909 −6
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.676 −605
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 15.676 −605
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 159.811 −2.011
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.986.989 −17.759

Kontakt z mediami