Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. červenci 2010

20. července 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. července 2010 odpovídal růst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR čistému nákupu zlatých mincí, který uskutečnila jedna z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 191,3 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 1,3 mld. EUR na 295,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,2 mld. EUR na 819 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 8,9 mld. EUR na 91,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 130,5 mld. EUR na 500,8 mld. EUR. Ve středu 14. července 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 229,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 195,7 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace ve výši 31,6 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 49,4 mld. EUR. Rovněž ve středu 14. července 2010 byly splatné termínované vklady o objemu 59 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 60 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 58,6 mld. EUR (oproti 205,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 302 mil. EUR na 121,2 mld. EUR v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 139,1 mld. EUR na 265,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 352 093 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 234 071 −171
2.1 Pohledávky za MMF 73 990 −49
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 080 −122
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 479 −301
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 690 2 144
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 690 2 144
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 619 406 −15 603
5.1 Hlavní refinanční operace 195 661 −33 410
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 423 722 17 795
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 22 12
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 42 630 −379
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 417 074 −963
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 121 196 302
7.2 Ostatní cenné papíry 295 878 −1 265
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 4
9 Ostatní aktiva 236 504 −2 491
Aktiva celkem 1 986 989 −17 759
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 818 993 162
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 384 440 −6 996
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 265 865 139 082
2.2 Vkladová facilita 58 550 −146 994
2.3 Termínované vklady 60 000 1 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 25 −84
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 626 −18
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 100 028 −8 879
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 91 913 −8 916
5.2 Ostatní závazky 8 115 37
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 785 595
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 909 −6
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 676 −605
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 676 −605
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 159 811 −2 011
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 986 989 −17 759

Kontakty pro média