Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 juli 2010

20 juli 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 juli 2010 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de nettoaankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 191,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,3 miljard naar EUR 295,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 819 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,9 miljard naar EUR 91,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 130,5 miljard naar EUR 500,8 miljard. Op woensdag 14 juli 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 229,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 195,7 miljard verrekend. Op dezelfde datum verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 31,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 49,4 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 14 juli 2010 vervielen termijndeposito’s ter waarde van 
EUR 59 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 60 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) 
EUR 58,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 205,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 302 miljoen naar EUR 121,2 miljard ten gevolge van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 139,1 miljard naar EUR 265,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 352.093 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 234.071 −171
2.1 Vorderingen op het IMF 73.990 −49
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.080 −122
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.479 −301
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.690 2.144
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.690 2.144
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 619.406 −15.603
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 195.661 −33.410
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 423.722 17.795
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 22 12
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 42.630 −379
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 417.074 −963
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 121.196 302
7.2 Overige waardepapieren 295.878 −1.265
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 4
9 Overige activa 236.504 −2.491
Totaal activa 1.986.989 −17.759
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 818.993 162
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 384.440 −6.996
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 265.865 139.082
2.2 Depositofaciliteit 58.550 −146.994
2.3 Termijndeposito's 60.000 1.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 25 −84
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 626 −18
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 100.028 −8.879
5.1 Overheid 91.913 −8.916
5.2 Overige verplichtingen 8.115 37
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.785 595
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 909 −6
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.676 −605
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.676 −605
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 159.811 −2.011
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.986.989 −17.759

Contactpersonen voor de media