Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 16. jūlijā

2010. gada 20. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 16. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 191.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 295.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 819 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.9 mljrd. euro (līdz 91.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 130.5 mljrd. euro (līdz 500.8 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 14. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 229.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 195.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 31.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 49.4 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2010. gada 14. jūlijā termiņnoguldījumiem 59 mljrd. euro apmērā arī pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 60 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 58.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 205.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 302 milj. euro (līdz 121.2 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 139.1 mljrd. euro (līdz 265.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 352,093 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 234,071 −171
2.1 SVF debitoru parādi 73,990 −49
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,080 −122
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30,479 −301
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,690 2,144
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,690 2,144
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 619,406 −15,603
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 195,661 −33,410
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 423,722 17,795
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 22 12
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 42,630 −379
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 417,074 −963
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 121,196 302
7.2 Pārējie vērtspapīri 295,878 −1,265
8 Valdības parāds euro 35,041 4
9 Pārējie aktīvi 236,504 −2,491
Kopā aktīvi 1,986,989 −17,759
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 818,993 162
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 384,440 −6,996
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 265,865 139,082
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 58,550 −146,994
2.3 Termiņnoguldījumi 60,000 1,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 25 −84
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 626 −18
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 100,028 −8,879
5.1 Saistības pret valdību 91,913 −8,916
5.2 Pārējās saistības 8,115 37
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,785 595
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 909 −6
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,676 −605
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,676 −605
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,711 0
10 Pārējās saistības 159,811 −2,011
11 Pārvērtēšanas konti 328,818 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,986,989 −17,759

Kontaktinformācija presei