Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 juli 2010

20 juli 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 juli 2010 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen ett nettoköp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljarder EUR till 191,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 295,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 819 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,9 miljarder EUR till 91,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 130,5 miljarder EUR till 500,8 miljarder EUR. Onsdagen den 14 juli 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 229,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 195,7 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 31,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 49,4 miljarder EUR. Onsdagen den 14 juli förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 59 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 60 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 58,6 miljarder EUR (jämfört med 205,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 302 miljoner EUR till 121,2 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 139,1 miljarder EUR till 265,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 352.093 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 234.071 −171
2.1 Fordringar på IMF 73.990 −49
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.080 −122
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.479 −301
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.690 2.144
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.690 2.144
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 619.406 −15.603
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 195.661 −33.410
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 423.722 17.795
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 22 12
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 42.630 −379
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 417.074 −963
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 121.196 302
7.2 Andra värdepapper 295.878 −1.265
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 4
9 Övriga tillgångar 236.504 −2.491
Summa tillgångar 1.986.989 −17.759
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 818.993 162
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 384.440 −6.996
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 265.865 139.082
2.2 Inlåningsfacilitet 58.550 −146.994
2.3 Inlåning med fast löptid 60.000 1.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 25 −84
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 626 −18
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 100.028 −8.879
5.1 Offentliga sektorn 91.913 −8.916
5.2 Övriga skulder 8.115 37
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.785 595
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 909 −6
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.676 −605
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.676 −605
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 159.811 −2.011
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.986.989 −17.759

Kontakt för media