Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. julija 2010

20. julij 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. julija 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica neto nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 191,3 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 295,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,2 milijarde EUR na 819 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,9 milijarde EUR na 91,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 130,5 milijarde EUR na 500,8 milijarde EUR. V sredo, 14. julija 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 229,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 195,7 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 31,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 49,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 59 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 60 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 58,6 milijarde EUR (v primerjavi z 205,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 302 milijona EUR na 121,2 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 139,1 milijarde EUR na 265,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 352.093 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 234.071 −171
2.1 Terjatve do MDS 73.990 −49
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.080 −122
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.479 −301
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.690 2.144
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.690 2.144
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 619.406 −15.603
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 195.661 −33.410
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 423.722 17.795
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 22 12
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 42.630 −379
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 417.074 −963
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 121.196 302
7.2 Drugi vrednostni papirji 295.878 −1.265
8 Dolg širše države v EUR 35.041 4
9 Druga sredstva 236.504 −2.491
Skupaj sredstva 1.986.989 −17.759
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 818.993 162
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 384.440 −6.996
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 265.865 139.082
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 58.550 −146.994
2.3 Vezane vloge 60.000 1.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 25 −84
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 626 −18
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 100.028 −8.879
5.1 Širša država 91.913 −8.916
5.2 Druge obveznosti 8.115 37
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.785 595
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 909 −6
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.676 −605
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.676 −605
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 159.811 −2.011
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.986.989 −17.759

Stiki za medije