Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr.16. juli 2010

20. juli 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. juli 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 191,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,3 mia. euro til 295,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,2 mia. euro til 819 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,9 mia. euro til 91,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 130,5 mia. euro til 500,8 mia. euro. Onsdag den 14. juli 2010 udløb en primær markedsoperation på 229,1 mia. euro, og en ny på 195,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 31,6 mia. euro, og en ny på 49,4 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 14. juli 2010 udløb tidsindskud til en værdi af 59 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 60 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 58,6 mia. euro (mod 205,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 302 mio. euro til 121,2 mia. euro om følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 139,1 mia. euro til 265,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 352.093 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 234.071 −171
2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.990 −49
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.080 −122
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.479 −301
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.690 2.144
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.690 2.144
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 619.406 −15.603
5.1 Primære markedsoperationer 195.661 −33.410
5.2 Langfristede markedsoperationer 423.722 17.795
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 22 12
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 42.630 −379
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 417.074 −963
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 121.196 302
7.2 Andre værdipapirer 295.878 −1.265
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 4
9 Andre aktiver 236.504 −2.491
Aktiver i alt 1.986.989 −17.759
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 818.993 162
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 384.440 −6.996
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 265.865 139.082
2.2 Indlånsfacilitet 58.550 −146.994
2.3 Indskud med fast løbetid 60.000 1.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 25 −84
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 626 −18
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 100.028 −8.879
5.1 Offentlig forvaltning og service 91.913 −8.916
5.2 Andre forpligtelser 8.115 37
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.785 595
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 909 −6
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.676 −605
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.676 −605
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 159.811 −2.011
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.986.989 −17.759

Medie- og pressehenvendelser