Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 юни 2010 г.

22 юни 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 18 юни 2010 г., отразява техническа корекция, извършена от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,1 млрд. евро до 172,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2 млрд. евро до 300,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,8 млрд. евро до 808,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,5 млрд. евро до 131 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 161 млрд. евро до 565,7 млрд. евро. На 16 юни 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 122 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 126,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 20,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 31,6 млрд. евро. Също в сряда, 16 юни 2010 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 40,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 47 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 232 млрд. евро (при 384,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 5,9 млрд. евро до 109,6 млрд. евро в резултат на заплатените покупки в размер на 4 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 1,9 млрд. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 157,9 млрд. евро до 295,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 691 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 213 718 61
2.1 Вземания от МВФ 69 365 −10
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 353 71
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 875 −717
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 451 −582
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 451 −582
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 844 913 15 391
5.1 Основни операции по рефинансиране 126 672 4 633
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 718 199 11 123
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 11 −356
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 32 −9
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 39 365 −1 086
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 410 377 3 915
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 109 603 5 870
7.2 Други ценни книжа 300 774 −1 955
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 576 0
9 Други активи 249 774 633
Общо активи 2 124 740 17 614
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 808 925 −818
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 574 912 12 302
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 295 683 157 869
2.2 Депозитно улеснение 232 045 −152 215
2.3 Срочни депозити 47 000 6 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 184 148
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 044 321
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 139 563 8 958
5.1 Сектор „Държавно управление“ 131 019 8 536
5.2 Други задължения 8 544 422
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 794 648
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 051 −40
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 698 −737
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 698 −737
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 162 591 −3 019
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 77 922 0
Общо пасиви 2 124 740 17 614
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите