Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 juni 2010

22 juni 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 18 juni 2010 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en teknisk justering utförd av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 172,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2 miljarder EUR till 300,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 808,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,5 miljarder EUR till 131 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 161 miljarder EUR till 565,7 miljarder EUR. Onsdagen den 16 juni 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 122 miljarder EUR och ersattes med en ny på 126,7 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 20,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 31,6 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp på 40,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 47 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 232 miljarder EUR (jämfört med 384,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 5,9 miljarder EUR till 109,6 miljarder EUR som resultat av de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet på 4 miljarder EUR och 1,9 miljarder EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 157,9 miljarder EUR till 295,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.691 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 213.718 61
2.1 Fordringar på IMF 69.365 −10
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.353 71
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.875 −717
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.451 −582
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.451 −582
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 844.913 15.391
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 126.672 4.633
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.199 11.123
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 11 −356
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 32 −9
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 39.365 −1.086
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 410.377 3.915
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 109.603 5.870
7.2 Andra värdepapper 300.774 −1.955
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.576 0
9 Övriga tillgångar 249.774 633
Summa tillgångar 2.124.740 17.614
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 808.925 −818
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 574.912 12.302
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 295.683 157.869
2.2 Inlåningsfacilitet 232.045 −152.215
2.3 Inlåning med fast löptid 47.000 6.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 184 148
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.044 321
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 139.563 8.958
5.1 Offentliga sektorn 131.019 8.536
5.2 Övriga skulder 8.544 422
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.794 648
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.051 −40
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.698 −737
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.698 −737
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 162.591 −3.019
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 77.922 0
Summa skulder 2.124.740 17.614
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media