Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 juni 2010

22 juni 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 juni 2010 was de daling van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van een door een centrale bank van het Eurosysteem verrichte technische aanpassing.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 172,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2 miljard naar EUR 300,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 808,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,5 miljard naar EUR 131 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 161 miljard naar EUR 565,7 miljard. Op woensdag 16 juni 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 122 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 126,7 miljard verrekend. Op dezelfde datum verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 20,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 31,6 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 16 juni 2010 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 40,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 47 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 232 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 384,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 5,9 miljard naar EUR 109,6 miljard ten gevolge van verrekende aankopen ter waarde van EUR 4 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en ter waarde van EUR 1,9 miljard in het kader van het programma tot aankoop van in euro luidende gedekte obligaties.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 157,9 miljard naar EUR 295,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.691 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 213.718 61
2.1 Vorderingen op het IMF 69.365 −10
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.353 71
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.875 −717
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.451 −582
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.451 −582
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 844.913 15.391
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 126.672 4.633
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 718.199 11.123
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 11 −356
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 32 −9
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 39.365 −1.086
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 410.377 3.915
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 109.603 5.870
7.2 Overige waardepapieren 300.774 −1.955
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.576 0
9 Overige activa 249.774 633
Totaal activa 2.124.740 17.614
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 808.925 −818
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 574.912 12.302
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 295.683 157.869
2.2 Depositofaciliteit 232.045 −152.215
2.3 Termijndeposito's 47.000 6.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 184 148
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.044 321
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 139.563 8.958
5.1 Overheid 131.019 8.536
5.2 Overige verplichtingen 8.544 422
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.794 648
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.051 −40
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.698 −737
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.698 −737
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 162.591 −3.019
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 77.922 0
Totaal passiva 2.124.740 17.614
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media