SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. juni 2010

22. juni 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. juni 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en teknisk justering foretaget af en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 172,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2 mia. euro til 300,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,8 mia. euro til 808,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,5 mia. euro til 131 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 161 mia. euro til 565,7 mia. euro. Onsdag den 16. juni 2010 udløb en primær markedsoperation på 122 mia. euro, og en ny på 126,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 20,5 mia. euro, og en ny på 31,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag, onsdag den 16. juni 2010, udløb tidsindskud til en værdi af 40,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 47 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 232 mia. euro (mod 384,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 5,9 mia. euro til 109,6 mia. euro som følge af afviklede opkøb på 4 mia. euro under Securities Markets Programme og på 1,9 mia. euro under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 157,9 mia. euro til 295,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.691 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 213.718 61
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.365 −10
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.353 71
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.875 −717
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.451 −582
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.451 −582
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 844.913 15.391
5.1 Primære markedsoperationer 126.672 4.633
5.2 Langfristede markedsoperationer 718.199 11.123
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 11 −356
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 32 −9
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 39.365 −1.086
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 410.377 3.915
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 109.603 5.870
7.2 Andre værdipapirer 300.774 −1.955
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.576 0
9 Andre aktiver 249.774 633
Aktiver i alt 2.124.740 17.614
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 808.925 −818
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 574.912 12.302
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 295.683 157.869
2.2 Indlånsfacilitet 232.045 −152.215
2.3 Indskud med fast løbetid 47.000 6.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 184 148
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.044 321
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 139.563 8.958
5.1 Offentlig forvaltning og service 131.019 8.536
5.2 Andre forpligtelser 8.544 422
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.794 648
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.051 −40
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.698 −737
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.698 −737
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 162.591 −3.019
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 77.922 0
Passiver i alt 2.124.740 17.614
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt