Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 18. jūnijā

2010. gada 22. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 18. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot tehniskas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 172.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 300.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 808.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.5 mljrd. euro (līdz 131 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 161 mljrd. euro (līdz 565.7 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 16. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 122 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 126.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 20.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 31.6 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2010. gada 16. jūnijā pienāca termiņš arī termiņnoguldījumiem 40.5 mljrd. euro apmērā un tika piesaistīti jauni noguldījumi 47 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 232 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 384.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 5.9 mljrd. euro (līdz 109.6 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas un euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros (attiecīgi 4 mljrd. euro un 1.9 mljrd. euro apjomā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 157.9 mljrd. euro (līdz 295.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,691 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 213,718 61
2.1 SVF debitoru parādi 69,365 −10
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,353 71
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,875 −717
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,451 −582
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,451 −582
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 844,913 15,391
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 126,672 4,633
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718,199 11,123
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 11 −356
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 32 −9
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 39,365 −1,086
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 410,377 3,915
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 109,603 5,870
7.2 Pārējie vērtspapīri 300,774 −1,955
8 Valdības parāds euro 35,576 0
9 Pārējie aktīvi 249,774 633
Kopā aktīvi 2,124,740 17,614
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 808,925 −818
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 574,912 12,302
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 295,683 157,869
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 232,045 −152,215
2.3 Termiņnoguldījumi 47,000 6,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 184 148
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,044 321
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 139,563 8,958
5.1 Saistības pret valdību 131,019 8,536
5.2 Pārējās saistības 8,544 422
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,794 648
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,051 −40
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,698 −737
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,698 −737
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 162,591 −3,019
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 77,922 0
Kopā pasīvi 2,124,740 17,614
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem