Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 czerwca 2010 r.

22 czerwca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18 czerwca 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro był wynikiem korekty technicznej dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 172,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2 mld euro do poziomu 300,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,8 mld euro do poziomu 808,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,5 mld euro do poziomu 131 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 161 mld euro do poziomu 565,7 mld euro. W środę 16 czerwca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 122 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 126,7 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 20,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 31,6 mld euro. W środę 16 czerwca 2010 r. przypadł także termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 40,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty, z terminem tygodniowym, na kwotę 47 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 232 mld euro (wobec 384,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 5,9 mld euro do 109,6 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 4 mld euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 1,9 mld euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 157,9 mld euro do poziomu 295,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.691 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 213.718 61
2.1 Należności od MFW 69.365 −10
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 144.353 71
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.875 −717
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.451 −582
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.451 −582
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 844.913 15.391
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 126.672 4.633
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 718.199 11.123
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 11 −356
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 32 −9
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.365 −1.086
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 410.377 3.915
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 109.603 5.870
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 300.774 −1.955
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.576 0
9 Pozostałe aktywa 249.774 633
Aktywa razem 2.124.740 17.614
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 808.925 −818
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 574.912 12.302
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 295.683 157.869
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 232.045 −152.215
2.3 Depozyty terminowe 47.000 6.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 184 148
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.044 321
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 139.563 8.958
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 131.019 8.536
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.544 422
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.794 648
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.051 −40
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.698 −737
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.698 −737
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 162.591 −3.019
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 77.922 0
Pasywa razem 2.124.740 17.614
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami