Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. červnu 2010

22. června 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. června 2010 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR technické úpravě provedené jednou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 172,8 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2 mld. EUR na 300,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,8 mld. EUR na 808,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,5 mld.EUR na 131 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Objem čistých úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 161 mld. EUR na 565,7 mld. EUR. Ve středu 16. června 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 122 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 126,7 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 20,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 31,6 mld. EUR. Ve středu 16. června 2010 byly splatné termínované vklady o objemu 40,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady se splatností jeden týden ve výši 47 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,4 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 232 mld. EUR (ve srovnání s 384,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 5,9 mld. EUR na 109,6 mld. EUR v důsledku vypořádaných nákupů o objemu 4 mld. EUR v rámci programu pro trhy cenných papírů a vypořádaných nákupů o objemu 1,9 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 157,9 mld. EUR na 295,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 691 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 213 718 61
2.1 Pohledávky za MMF 69 365 −10
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 353 71
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 875 −717
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 451 −582
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 451 −582
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 844 913 15 391
5.1 Hlavní refinanční operace 126 672 4 633
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 718 199 11 123
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 11 −356
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 32 −9
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 39 365 −1 086
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 410 377 3 915
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 109 603 5 870
7.2 Ostatní cenné papíry 300 774 −1 955
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 576 0
9 Ostatní aktiva 249 774 633
Aktiva celkem 2 124 740 17 614
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 808 925 −818
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 574 912 12 302
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 295 683 157 869
2.2 Vkladová facilita 232 045 −152 215
2.3 Termínované vklady 47 000 6 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 184 148
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 044 321
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 139 563 8 958
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 131 019 8 536
5.2 Ostatní závazky 8 544 422
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 794 648
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 051 −40
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 698 −737
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 698 −737
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 162 591 −3 019
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 77 922 0
Pasiva celkem 2 124 740 17 614
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média