Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. júnu 2010

22. júna 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. júna 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku technickej úpravy, ktorú uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 172,8 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 2 mld. EUR na 300,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,8 mld. EUR na 808,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,5 mld. EUR na 131 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 161 mld. EUR na 565,7 mld. EUR. V stredu 16. júna 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 122 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 126,7 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 20,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 31,6 mld. EUR. V stredu 16. júna 2010 boli splatné aj termínované vklady vo výške 40,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 47 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 232 mld. EUR (v porovnaní s 384,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v objeme 4 mld. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a 1,9 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v eurách zvýšil o 5,9 mld. EUR na 109,6 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 157,9 mld. EUR na 295,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 691 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 213 718 61
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 365 −10
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 353 71
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 875 −717
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 451 −582
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 451 −582
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 844 913 15 391
5.1 Hlavné refinančné operácie 126 672 4 633
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 718 199 11 123
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 11 −356
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 32 −9
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 365 −1 086
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 410 377 3 915
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 109 603 5 870
7.2 Ostatné cenné papiere 300 774 −1 955
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 576 0
9 Ostatné aktíva 249 774 633
Úhrn aktív 2 124 740 17 614
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 808 925 −818
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 574 912 12 302
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 295 683 157 869
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 232 045 −152 215
2.3 Termínované vklady 47 000 6 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 184 148
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 044 321
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 139 563 8 958
5.1 Verejná správa 131 019 8 536
5.2 Ostatné záväzky 8 544 422
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 794 648
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 051 −40
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 698 −737
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 698 −737
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 162 591 −3 019
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 77 922 0
Úhrn pasív 2 124 740 17 614
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá