Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. junija 2010

22. junij 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. junija 2010, se je zaradi tehnične prilagoditve, ki jo je izvedla ena od nacionalnih centralnih bank Eurosistema, stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 172,8 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2 milijardi EUR na 300,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 808,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,5 milijarde EUR na 131 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 161 milijard EUR na 565,7 milijarde EUR. V sredo, 16. junija 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 122 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 126,7 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 20,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 31,6 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vloge v višini 40,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 47 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 232 milijard EUR (v primerjavi s 384,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 5,9 milijarde EUR na 109,6 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 4 milijard EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v višini 1,9 milijarde EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 157,9 milijarde EUR na 295,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.691 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 213.718 61
2.1 Terjatve do MDS 69.365 −10
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.353 71
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.875 −717
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.451 −582
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.451 −582
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 844.913 15.391
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 126.672 4.633
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.199 11.123
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 11 −356
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 32 −9
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 39.365 −1.086
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 410.377 3.915
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 109.603 5.870
7.2 Drugi vrednostni papirji 300.774 −1.955
8 Dolg širše države v EUR 35.576 0
9 Druga sredstva 249.774 633
Skupaj sredstva 2.124.740 17.614
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 808.925 −818
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 574.912 12.302
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 295.683 157.869
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 232.045 −152.215
2.3 Vezane vloge 47.000 6.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 184 148
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.044 321
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 139.563 8.958
5.1 Širša država 131.019 8.536
5.2 Druge obveznosti 8.544 422
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.794 648
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.051 −40
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.698 −737
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.698 −737
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 162.591 −3.019
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 77.922 0
Skupaj obveznosti 2.124.740 17.614
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije