Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 юни 2010 г.

15 юни 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 11 юни 2010 г., отразява извършената нетна продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,6 млрд. евро до 172,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,7 млрд. евро до 302,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 809,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,3 млрд. евро до 122,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 35,9 млрд. евро до 404,7 млрд. евро. На 9 юни 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 117,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 122 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на депозити в размер на 35 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 40,5 млрд. евро. На 10 юни 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 1,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,4 млрд.  евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 384,3 млрд. евро (при 350,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 7,6 млрд. евро до 103,7 млрд. евро в резултат на заплатените покупки в размер на 6,7 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 0,9 млрд. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации, деноминирани в евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 33,5 млрд. евро до 137,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 691 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 213 657 637
2.1 Вземания от МВФ 69 375 −65
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 282 702
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 591 −113
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 033 −810
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 033 −810
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 829 523 2 946
5.1 Основни операции по рефинансиране 122 039 4 312
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 707 076 −1 728
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 367 359
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 41 4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 40 451 2 877
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 406 461 5 812
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 103 733 7 554
7.2 Други ценни книжа 302 729 −1 743
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 576 0
9 Други активи 249 141 −2 730
Общо активи 2 107 126 8 618
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 809 744 302
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 562 610 5 353
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 137 814 −33 511
2.2 Депозитно улеснение 384 260 33 359
2.3 Срочни депозити 40 500 5 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 6
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 723 110
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 130 605 5 234
5.1 Сектор „Държавно управление“ 122 484 5 329
5.2 Други задължения 8 122 −95
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 146 506
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 092 −1 093
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 434 2 170
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 434 2 170
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 165 611 −4 572
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 77 922 608
Общо пасиви 2 107 126 8 618

Данни за контакт за медиите