Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. junija 2010

15. junij 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. junija 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica neto prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 172,7 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 302,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 809,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,3 milijarde EUR na 122,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 35,9 milijarde EUR na 404,7 milijarde EUR. V sredo, 9. junija 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 117,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 122 milijard EUR. Na isti dan so zapadle vloge v višini 35 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 40,5 milijarde EUR. V četrtek, 10. junija 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 1,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,4 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 384,3 milijarde EUR (v primerjavi z 350,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 7,6 milijarde EUR na 103,7 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 6,7 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in v višini 0,9 milijarde EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic v eurih.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 33,5 milijarde EUR na 137,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.691 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 213.657 637
2.1 Terjatve do MDS 69.375 −65
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.282 702
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.591 −113
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.033 −810
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.033 −810
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 829.523 2.946
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 122.039 4.312
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 707.076 −1.728
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 367 359
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 41 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 40.451 2.877
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 406.461 5.812
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 103.733 7.554
7.2 Drugi vrednostni papirji 302.729 −1.743
8 Dolg širše države v EUR 35.576 0
9 Druga sredstva 249.141 −2.730
Skupaj sredstva 2.107.126 8.618
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 809.744 302
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 562.610 5.353
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 137.814 −33.511
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 384.260 33.359
2.3 Vezane vloge 40.500 5.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 36 6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 723 110
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 130.605 5.234
5.1 Širša država 122.484 5.329
5.2 Druge obveznosti 8.122 −95
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.146 506
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.092 −1.093
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.434 2.170
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.434 2.170
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 165.611 −4.572
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 77.922 608
Skupaj obveznosti 2.107.126 8.618

Stiki za medije