Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. júnu 2010

15. júna 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. júna 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku čistého predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,6 mld. EUR na 172,7 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 1,7 mld. EUR na 302,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,3 mld. EUR na 809,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 5,3 mld. EUR na 122,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 35,9 mld. EUR na 404,7 mld. EUR. V stredu 9. júna 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 117,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 122 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné vklady vo výške 35 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 40,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 10. júna 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 1,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,4 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 384,3 mld. EUR (v porovnaní s 350,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v objeme 6,7 mld. EUR v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a 0,9 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v eurách zvýšil o 7,6 mld. EUR na 103,7 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 33,5 mld. EUR na 137,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 691 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 213 657 637
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 375 −65
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 144 282 702
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 591 −113
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 033 −810
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 033 −810
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 829 523 2 946
5.1 Hlavné refinančné operácie 122 039 4 312
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 707 076 −1 728
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 367 359
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 41 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 451 2 877
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 406 461 5 812
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 103 733 7 554
7.2 Ostatné cenné papiere 302 729 −1 743
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 576 0
9 Ostatné aktíva 249 141 −2 730
Úhrn aktív 2 107 126 8 618
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 809 744 302
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 562 610 5 353
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 137 814 −33 511
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 384 260 33 359
2.3 Termínované vklady 40 500 5 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 36 6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 723 110
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 130 605 5 234
5.1 Verejná správa 122 484 5 329
5.2 Ostatné záväzky 8 122 −95
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 146 506
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 092 −1 093
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 434 2 170
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 434 2 170
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 165 611 −4 572
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 77 922 608
Úhrn pasív 2 107 126 8 618

Kontakt pre médiá