Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 czerwca 2010 r.

15 czerwca 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11 czerwca 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał ze sprzedaży netto złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,6 mld euro do poziomu 172,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,7 mld euro do poziomu 302,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,3 mld euro do poziomu 809,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,3 mld euro do poziomu 122,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 35,9 mld euro do poziomu 404,7 mld euro. W środę 9 czerwca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 117,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 122 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów na kwotę 35 mld euro i przyjęto nowe depozyty, z terminem tygodniowym, na kwotę 40,5 mld euro. W czwartek 10 czerwca 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 1,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 384,3 mld euro (wobec 350,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 7,6 mld euro do 103,7 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 6,7 mld euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 0,9 mld euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 33,5 mld euro do poziomu 137,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.691 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 213.657 637
2.1 Należności od MFW 69.375 −65
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 144.282 702
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.591 −113
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.033 −810
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.033 −810
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 829.523 2.946
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 122.039 4.312
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 707.076 −1.728
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 367 359
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 41 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.451 2.877
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 406.461 5.812
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 103.733 7.554
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 302.729 −1.743
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.576 0
9 Pozostałe aktywa 249.141 −2.730
Aktywa razem 2.107.126 8.618
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 809.744 302
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 562.610 5.353
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 137.814 −33.511
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 384.260 33.359
2.3 Depozyty terminowe 40.500 5.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 723 110
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 130.605 5.234
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 122.484 5.329
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.122 −95
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.146 506
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.092 −1.093
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.434 2.170
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 15.434 2.170
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 165.611 −4.572
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 77.922 608
Pasywa razem 2.107.126 8.618

Kontakt z mediami