Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. juni 2010

15. juni 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. juni 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets nettosalg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,6 mia. euro til 172,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,7 mia. euro til 302,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 809,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,3 mia. euro til 122,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 35,9 mia. euro til 404,7 mia. euro. Onsdag den 9. juni 2010 udløb en primær markedsoperation på 117,7 mia. euro, og en ny på 122 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb indskud til en værdi af 35 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 40,5 mia. euro. Torsdag den 10. juni 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 1,7 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 384,3 mia. euro (mod 350,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 7,6 mia. euro til 103,7 mia. euro som følge af afviklede opkøb på 6,7 mia. euro under Securities Markets Programme og på 0,9 mia. euro under programmet til opkøb af covered bonds udstedt i euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 33,5 mia. euro til 137,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.691 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 213.657 637
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.375 −65
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.282 702
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.591 −113
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.033 −810
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.033 −810
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 829.523 2.946
5.1 Primære markedsoperationer 122.039 4.312
5.2 Langfristede markedsoperationer 707.076 −1.728
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 367 359
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 41 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 40.451 2.877
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 406.461 5.812
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 103.733 7.554
7.2 Andre værdipapirer 302.729 −1.743
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.576 0
9 Andre aktiver 249.141 −2.730
Aktiver i alt 2.107.126 8.618
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 809.744 302
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 562.610 5.353
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 137.814 −33.511
2.2 Indlånsfacilitet 384.260 33.359
2.3 Indskud med fast løbetid 40.500 5.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 36 6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 723 110
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 130.605 5.234
5.1 Offentlig forvaltning og service 122.484 5.329
5.2 Andre forpligtelser 8.122 −95
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.146 506
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.092 −1.093
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.434 2.170
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.434 2.170
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 165.611 −4.572
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 77.922 608
Passiver i alt 2.107.126 8.618

Medie- og pressehenvendelser