Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 juni 2010

15 juni 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 juni 2010 was de daling van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de nettoverkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 172,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,7 miljard naar EUR 302,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 809,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,3 miljard naar EUR 122,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 35,9 miljard naar EUR 404,7 miljard. Op woensdag 9 juni 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 117,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 122 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen deposito’s ter waarde van EUR 35 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 40,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 10 juni 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 1,7 miljard.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,4 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 384,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 350,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 7,6 miljard naar EUR 103,7 miljard ten gevolge van verrekende aankopen ter waarde van EUR 6,7 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en ter waarde van EUR 0,9 miljard in het kader van het programma tot aankoop van in euro luidende gedekte obligaties.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 33,5 miljard naar EUR 137,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.691 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 213.657 637
2.1 Vorderingen op het IMF 69.375 −65
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.282 702
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.591 −113
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.033 −810
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.033 −810
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 829.523 2.946
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 122.039 4.312
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 707.076 −1.728
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 367 359
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 41 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 40.451 2.877
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 406.461 5.812
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 103.733 7.554
7.2 Overige waardepapieren 302.729 −1.743
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.576 0
9 Overige activa 249.141 −2.730
Totaal activa 2.107.126 8.618
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 809.744 302
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 562.610 5.353
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 137.814 −33.511
2.2 Depositofaciliteit 384.260 33.359
2.3 Termijndeposito's 40.500 5.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 36 6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 723 110
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 130.605 5.234
5.1 Overheid 122.484 5.329
5.2 Overige verplichtingen 8.122 −95
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.146 506
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.092 −1.093
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.434 2.170
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.434 2.170
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 165.611 −4.572
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 77.922 608
Totaal passiva 2.107.126 8.618

Contactpersonen voor de media