Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 juni 2010

15 juni 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 juni 2010 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en nettoförsäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 172,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 302,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 809,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,3 miljarder EUR till 122,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 35,9 miljarder EUR till 404,7 miljarder EUR. Onsdagen den 9 juni 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 117,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 122 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning till ett belopp av 35 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 40,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, togs in. Torsdagen den 10 juni 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 1,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,4 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 384,3 miljarder EUR (jämfört med 350,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 7,6 miljarder EUR till 103,7 miljarder EUR som resultat av de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet på 6,7 miljarder EUR och 0,9 miljarder EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer i euro.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 33,5 miljarder EUR till 137,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.691 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 213.657 637
2.1 Fordringar på IMF 69.375 −65
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 144.282 702
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.591 −113
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.033 −810
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.033 −810
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 829.523 2.946
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 122.039 4.312
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 707.076 −1.728
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 367 359
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 41 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 40.451 2.877
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 406.461 5.812
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 103.733 7.554
7.2 Andra värdepapper 302.729 −1.743
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.576 0
9 Övriga tillgångar 249.141 −2.730
Summa tillgångar 2.107.126 8.618
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 809.744 302
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 562.610 5.353
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 137.814 −33.511
2.2 Inlåningsfacilitet 384.260 33.359
2.3 Inlåning med fast löptid 40.500 5.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 36 6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 723 110
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 130.605 5.234
5.1 Offentliga sektorn 122.484 5.329
5.2 Övriga skulder 8.122 −95
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.146 506
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.092 −1.093
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.434 2.170
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.434 2.170
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 165.611 −4.572
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 77.922 608
Summa skulder 2.107.126 8.618

Kontakt för media