Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. červnu 2010

15. června 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. června 2010 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR čistému prodeji zlatých mincí jednou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,6 mld. EUR na 172,7 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,7 mld. EUR na 302,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,3 mld. EUR na 809,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,3 mld. EUR na 122,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čisté úvěry úvěrovým institucím poskytnuté Eurosystémem (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesly o 35,9 mld. EUR na 404,7 mld. EUR. Ve středu 9. června 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 117,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 122 mld. EUR. V tentýž den byly splatné vklady o objemu 35 mld. EUR a byly přijaty nové vklady se splatností jeden týden ve výši 40,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 10. června 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 1,7 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 384,3 mld. EUR (ve srovnání s 350,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 7,6 mld. EUR na 103,7 mld. EUR v důsledku vypořádaných nákupů o objemu 6,7 mld. EUR v rámci programu pro trhy cenných papírů a vypořádaných nákupů o objemu 0,9 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 33,5 mld. EUR na 137,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 691 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 213 657 637
2.1 Pohledávky za MMF 69 375 −65
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 282 702
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 591 −113
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 033 −810
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 033 −810
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 829 523 2 946
5.1 Hlavní refinanční operace 122 039 4 312
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 707 076 −1 728
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 367 359
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 41 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 40 451 2 877
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 406 461 5 812
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 103 733 7 554
7.2 Ostatní cenné papíry 302 729 −1 743
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 576 0
9 Ostatní aktiva 249 141 −2 730
Aktiva celkem 2 107 126 8 618
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 809 744 302
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 562 610 5 353
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 137 814 −33 511
2.2 Vkladová facilita 384 260 33 359
2.3 Termínované vklady 40 500 5 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 36 6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 723 110
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 130 605 5 234
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 122 484 5 329
5.2 Ostatní závazky 8 122 −95
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 146 506
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 092 −1 093
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 434 2 170
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 434 2 170
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 165 611 −4 572
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 77 922 608
Pasiva celkem 2 107 126 8 618

Kontakty pro média