Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. birželio 11 d.

2010 m. birželio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. birželio 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų, vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 172,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 302,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 809,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 122,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,9 mlrd. eurų – iki 404,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. birželio 9 d., baigėsi 117,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 122 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 35 mlrd. eurų vertės indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė – 40,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2010 m. birželio 10 d., baigėsi 1,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 384,3 mlrd. eurų (palyginti su 350,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 7,6 mlrd. eurų iki 103,7 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų 6,7 mlrd. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 0,9 mlrd. eurų sumai pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 33,5 mlrd. eurų – iki 137,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 691 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 213 657 637
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 375 −65
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 282 702
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 591 −113
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 033 −810
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 033 −810
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 829 523 2 946
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 122 039 4 312
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 707 076 −1 728
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 367 359
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 41 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 451 2 877
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 406 461 5 812
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 103 733 7 554
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 302 729 −1 743
8 Valdžios skola eurais 35 576 0
9 Kitas turtas 249 141 −2 730
Visas turtas 2 107 126 8 618
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 809 744 302
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 562 610 5 353
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 137 814 −33 511
2.2 Indėlių galimybė 384 260 33 359
2.3 Terminuotieji indėliai 40 500 5 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 723 110
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 130 605 5 234
5.1 Valdžiai 122 484 5 329
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 122 −95
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 146 506
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 092 −1 093
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 434 2 170
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 434 2 170
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 165 611 −4 572
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 77 922 608
Visi įsipareigojimai 2 107 126 8 618

Kontaktai žiniasklaidai