Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 11. jūnijā

2010. gada 15. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 11. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētas neto pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 172.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 302.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 809.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.3 mljrd. euro (līdz 122.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 35.9 mljrd. euro (līdz 404.7 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 9. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 117.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 122 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā pienāca termiņš noguldījumiem 35 mljrd. euro apmērā un tika piesaistīti jauni noguldījumi 40.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. 2010. gada 10. jūnijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 1.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 384.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 350.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 7.6 mljrd. euro (līdz 103.7 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas un euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros (attiecīgi 6.7 mljrd. euro un 0.9 mljrd. euro apjomā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 33.5 mljrd. euro (līdz 137.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,691 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 213,657 637
2.1 SVF debitoru parādi 69,375 −65
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,282 702
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,591 −113
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,033 −810
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,033 −810
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 829,523 2,946
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 122,039 4,312
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 707,076 −1,728
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 367 359
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 41 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 40,451 2,877
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 406,461 5,812
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 103,733 7,554
7.2 Pārējie vērtspapīri 302,729 −1,743
8 Valdības parāds euro 35,576 0
9 Pārējie aktīvi 249,141 −2,730
Kopā aktīvi 2,107,126 8,618
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 809,744 302
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 562,610 5,353
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 137,814 −33,511
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 384,260 33,359
2.3 Termiņnoguldījumi 40,500 5,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 36 6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 723 110
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 130,605 5,234
5.1 Saistības pret valdību 122,484 5,329
5.2 Pārējās saistības 8,122 −95
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,146 506
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,092 −1,093
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,434 2,170
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,434 2,170
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 165,611 −4,572
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 77,922 608
Kopā pasīvi 2,107,126 8,618

Kontaktinformācija presei