Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 април 2010 г.

27 април 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 23 април 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 170,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите) отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 303,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,6 млрд. евро до 792,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 12,4 млрд. евро до 129,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 46,6 млрд. евро до 518,6 млрд. евро. На 21 април 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 70,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 70,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 217,4 млрд. евро (при 171,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,3 млрд. евро до 48,5 млрд. евро през седмицата, която приключва на 23 април 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 55,6 млрд. евро до 204,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 698 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 209 276 −620
2.1 Вземания от МВФ 66 608 20
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 669 −640
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 041 −326
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 336 584
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 336 584
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 735 937 −345
5.1 Основни операции по рефинансиране 70 228 −349
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 665 670 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 1
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 37 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 735 1 002
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 352 127 1 123
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 48 546 1 329
7.2 Други ценни книжа 303 581 −207
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 120 −2
9 Други активи 244 989 1 855
Общо активи 1 943 260 3 271
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 792 846 −1 604
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 421 473 −9 395
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 204 112 −55 637
2.2 Депозитно улеснение 217 361 46 247
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −5
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 675 190
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 137 804 12 188
5.1 Сектор „Държавно управление“ 129 878 12 401
5.2 Други задължения 7 925 −213
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 197 −193
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 006 −122
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 988 −404
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 988 −404
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 161 376 2 611
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 76 655 0
Общо пасиви 1 943 260 3 271

Данни за контакт за медиите