Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. april 2010

27. april 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. april 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 170,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 303,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,6 mia. euro til 792,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 12,4 mia. euro til 129,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 46,6 mia. euro til 518,6 mia. euro. Onsdag den 21. april 2010 udløb en primær markedsoperation på 70,6 mia. euro, og en ny på 70,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 217,4 mia. euro (mod 171,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,3 mia. euro til 48,5 mia. euro i ugen, der sluttede den 23. april 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 55,6 mia. euro til 204,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 286.698 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 209.276 −620
2.1 Tilgodehavender hos IMF 66.608 20
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.669 −640
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.041 −326
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.336 584
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.336 584
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 735.937 −345
5.1 Primære markedsoperationer 70.228 −349
5.2 Langfristede markedsoperationer 665.670 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 37 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.735 1.002
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 352.127 1.123
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 48.546 1.329
7.2 Andre værdipapirer 303.581 −207
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.120 −2
9 Andre aktiver 244.989 1.855
Aktiver i alt 1.943.260 3.271
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 792.846 −1.604
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 421.473 −9.395
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 204.112 −55.637
2.2 Indlånsfacilitet 217.361 46.247
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 675 190
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 137.804 12.188
5.1 Offentlig forvaltning og service 129.878 12.401
5.2 Andre forpligtelser 7.925 −213
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.197 −193
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.006 −122
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.988 −404
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.988 −404
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.033 0
10 Andre forpligtelser 161.376 2.611
11 Revalueringskonti 249.205 0
12 Kapital og reserver 76.655 0
Passiver i alt 1.943.260 3.271

Medie- og pressehenvendelser