Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. balandžio 23 d.

2010 m. balandžio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. balandžio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 170,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 303,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 792,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,4 mlrd. eurų – iki 129,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 46,6 mlrd. eurų – iki 518,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. balandžio 21 d., baigėsi 70,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 70,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 217,4 mlrd. eurų (palyginti su 171,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) 2010 m. balandžio 23 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 48,5 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 55,6 mlrd. eurų – iki 204,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 698 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 209 276 −620
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 66 608 20
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 669 −640
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 041 −326
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 336 584
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 336 584
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 735 937 −345
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 70 228 −349
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 665 670 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 37 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 735 1 002
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 352 127 1 123
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 48 546 1 329
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 303 581 −207
8 Valdžios skola eurais 36 120 −2
9 Kitas turtas 244 989 1 855
Visas turtas 1 943 260 3 271
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 792 846 −1 604
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 421 473 −9 395
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 204 112 −55 637
2.2 Indėlių galimybė 217 361 46 247
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 675 190
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 137 804 12 188
5.1 Valdžiai 129 878 12 401
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 925 −213
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 197 −193
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 006 −122
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 988 −404
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 988 −404
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 376 2 611
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 76 655 0
Visi įsipareigojimai 1 943 260 3 271

Kontaktai žiniasklaidai