Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 23. aprīlī

2010. gada 27. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 23. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 170.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 303.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 792.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 12.4 mljrd. euro (līdz 129.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 46.6 mljrd. euro (līdz 518.6 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 21. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 70.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 70.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 217.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 171.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 23. aprīlī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 48.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 55.6 mljrd. euro (līdz 204.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 286,698 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 209,276 −620
2.1 SVF debitoru parādi 66,608 20
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,669 −640
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,041 −326
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,336 584
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,336 584
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 735,937 −345
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 70,228 −349
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 665,670 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 37 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,735 1,002
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 352,127 1,123
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 48,546 1,329
7.2 Pārējie vērtspapīri 303,581 −207
8 Valdības parāds euro 36,120 −2
9 Pārējie aktīvi 244,989 1,855
Kopā aktīvi 1,943,260 3,271
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 792,846 −1,604
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 421,473 −9,395
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 204,112 −55,637
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 217,361 46,247
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 675 190
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 137,804 12,188
5.1 Saistības pret valdību 129,878 12,401
5.2 Pārējās saistības 7,925 −213
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,197 −193
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,006 −122
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,988 −404
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,988 −404
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,033 0
10 Pārējās saistības 161,376 2,611
11 Pārvērtēšanas konti 249,205 0
12 Kapitāls un rezerves 76,655 0
Kopā pasīvi 1,943,260 3,271

Kontaktinformācija presei