Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. aprílu 2010

27. apríla 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. apríla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,4 mld. EUR na 170,3 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,2 mld. EUR na 303,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,6 mld. EUR na 792,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 12,4 mld. EUR na 129,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 46,6 mld. EUR na 518,6 mld. EUR. V stredu 21. apríla 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 70,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 70,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 217,4 mld. EUR (v porovnaní so 171,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 23. apríla 2010 zvýšil o 1,3 mld. EUR na 48,5 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 55,6 mld. EUR na 204,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 286 698 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 209 276 −620
2.1 Pohľadávky voči MMF 66 608 20
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 669 −640
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 041 −326
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 336 584
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 336 584
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 735 937 −345
5.1 Hlavné refinančné operácie 70 228 −349
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 665 670 1
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 37 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 735 1 002
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 352 127 1 123
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 48 546 1 329
7.2 Ostatné cenné papiere 303 581 −207
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 120 −2
9 Ostatné aktíva 244 989 1 855
Úhrn aktív 1 943 260 3 271
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 792 846 −1 604
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 421 473 −9 395
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 204 112 −55 637
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 217 361 46 247
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 675 190
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 137 804 12 188
5.1 Verejná správa 129 878 12 401
5.2 Ostatné záväzky 7 925 −213
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 197 −193
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 006 −122
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 988 −404
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 988 −404
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 033 0
10 Ostatné pasíva 161 376 2 611
11 Účty precenenia 249 205 0
12 Kapitál a rezervy 76 655 0
Úhrn pasív 1 943 260 3 271

Kontakt pre médiá