Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 april 2010

27 april 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 april 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 170,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 303,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,6 miljard naar EUR 792,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 12,4 miljard naar EUR 129,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 46,6 miljard naar EUR 518,6 miljard. Op woensdag 21 april 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 70,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 70,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) 
EUR 217,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 171,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 23 april 2010 met EUR 1,3 miljard naar EUR 48,5 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 55,6 miljard naar EUR 204,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.698 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 209.276 −620
2.1 Vorderingen op het IMF 66.608 20
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.669 −640
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.041 −326
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.336 584
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.336 584
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 735.937 −345
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 70.228 −349
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 665.670 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 37 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.735 1.002
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 352.127 1.123
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 48.546 1.329
7.2 Overige waardepapieren 303.581 −207
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.120 −2
9 Overige activa 244.989 1.855
Totaal activa 1.943.260 3.271
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 792.846 −1.604
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 421.473 −9.395
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 204.112 −55.637
2.2 Depositofaciliteit 217.361 46.247
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 675 190
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 137.804 12.188
5.1 Overheid 129.878 12.401
5.2 Overige verplichtingen 7.925 −213
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.197 −193
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.006 −122
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.988 −404
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.988 −404
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 161.376 2.611
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 76.655 0
Totaal passiva 1.943.260 3.271

Contactpersonen voor de media