Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 april 2010

27 april 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 23 april 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 170,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 303,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 792,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 12,4 miljarder EUR till 129,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 46,6 miljarder EUR till 518,6 miljarder EUR. Onsdagen den 21 april 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 70,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 70,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 217,4 miljarder EUR (jämfört med 171,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 48,5 miljarder EUR för den vecka som slutade den 23 april 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 55,6 miljarder EUR till 204,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 286.698 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 209.276 −620
2.1 Fordringar på IMF 66.608 20
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.669 −640
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.041 −326
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.336 584
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.336 584
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 735.937 −345
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 70.228 −349
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 665.670 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 37 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.735 1.002
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 352.127 1.123
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 48.546 1.329
7.2 Andra värdepapper 303.581 −207
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.120 −2
9 Övriga tillgångar 244.989 1.855
Summa tillgångar 1.943.260 3.271
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 792.846 −1.604
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 421.473 −9.395
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 204.112 −55.637
2.2 Inlåningsfacilitet 217.361 46.247
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 675 190
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 137.804 12.188
5.1 Offentliga sektorn 129.878 12.401
5.2 Övriga skulder 7.925 −213
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.197 −193
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.006 −122
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.988 −404
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.988 −404
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.033 0
10 Övriga skulder 161.376 2.611
11 Värderegleringskonton 249.205 0
12 Eget kapital 76.655 0
Summa skulder 1.943.260 3.271

Kontakt för media