Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. aprila 2010

27. april 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. aprila 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 170,3 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 303,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,6 milijarde EUR na 792,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 12,4 milijarde EUR na 129,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 46,6 milijarde EUR na 518,6 milijarde EUR. V sredo, 21. aprila 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 70,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 70,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 217,4 milijarde EUR (v primerjavi z 171,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 23. aprila 2010, povečala za 1,3 milijarde EUR na 48,5 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 55,6 milijarde EUR na 204,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 286.698 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 209.276 −620
2.1 Terjatve do MDS 66.608 20
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.669 −640
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.041 −326
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.336 584
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.336 584
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 735.937 −345
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 70.228 −349
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 665.670 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 37 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.735 1.002
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 352.127 1.123
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 48.546 1.329
7.2 Drugi vrednostni papirji 303.581 −207
8 Dolg širše države v EUR 36.120 −2
9 Druga sredstva 244.989 1.855
Skupaj sredstva 1.943.260 3.271
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 792.846 −1.604
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 421.473 −9.395
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 204.112 −55.637
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 217.361 46.247
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 675 190
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 137.804 12.188
5.1 Širša država 129.878 12.401
5.2 Druge obveznosti 7.925 −213
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 36.197 −193
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.006 −122
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.988 −404
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.988 −404
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.033 0
10 Druge obveznosti 161.376 2.611
11 Računi prevrednotenja 249.205 0
12 Kapital in rezerve 76.655 0
Skupaj obveznosti 1.943.260 3.271

Stiki za medije