Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 kwietnia 2010 r.

27 kwietnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23 kwietnia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld euro do poziomu 170,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld euro do poziomu 303,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,6 mld euro do poziomu 792,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 12,4 mld euro do poziomu 129,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 46,6 mld euro do poziomu 518,6 mld euro. W środę 21 kwietnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 70,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 70,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 217,4 mld euro (wobec 171,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 23 kwietnia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 48,5 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 55,6 mld euro do poziomu 204,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 286.698 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 209.276 −620
2.1 Należności od MFW 66.608 20
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.669 −640
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.041 −326
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.336 584
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.336 584
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 735.937 −345
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 70.228 −349
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 665.670 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2 1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 37 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.735 1.002
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 352.127 1.123
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 48.546 1.329
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 303.581 −207
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.120 −2
9 Pozostałe aktywa 244.989 1.855
Aktywa razem 1.943.260 3.271
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 792.846 −1.604
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 421.473 −9.395
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 204.112 −55.637
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 217.361 46.247
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 675 190
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 137.804 12.188
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 129.878 12.401
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.925 −213
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 36.197 −193
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.006 −122
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.988 −404
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.988 −404
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.033 0
10 Pozostałe pasywa 161.376 2.611
11 Różnice z wyceny 249.205 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 76.655 0
Pasywa razem 1.943.260 3.271

Kontakt z mediami