Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. dubnu 2010

27. dubna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. dubna 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,4 mld. EUR na 170,3 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,2 mld. EUR na 303,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1,6 mld. EUR na 792,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 12,4 mld. EUR na 129,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 46,6 mld. EUR na 518,6 mld. EUR. Ve středu 21. dubna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 70,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 70,2 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne byla situace zhruba stejná), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 217,4 mld. EUR (oproti 171,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 23. dubna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,3 mld. EUR na 48,5 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 55,6 mld. EUR na 204,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 698 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 209 276 −620
2.1 Pohledávky za MMF 66 608 20
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 669 −640
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 041 −326
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 336 584
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 336 584
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 735 937 −345
5.1 Hlavní refinanční operace 70 228 −349
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 665 670 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 37 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 735 1 002
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 352 127 1 123
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 48 546 1 329
7.2 Ostatní cenné papíry 303 581 −207
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 120 −2
9 Ostatní aktiva 244 989 1 855
Aktiva celkem 1 943 260 3 271
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 792 846 −1 604
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 421 473 −9 395
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 204 112 −55 637
2.2 Vkladová facilita 217 361 46 247
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 675 190
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 137 804 12 188
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 129 878 12 401
5.2 Ostatní závazky 7 925 −213
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 197 −193
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 006 −122
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 988 −404
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 988 −404
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 161 376 2 611
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 76 655 0
Pasiva celkem 1 943 260 3 271

Kontakty pro média