Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 април 2010 г.

20 април 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 16 април 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 170,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. евро до 303,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 3,1 млрд. евро до 794,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,1 млрд. евро до 117,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 83,6 млрд. евро до 565,2 млрд. евро. На 14 април 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 71,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 70,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 9,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 15,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 171,1 млрд. евро (при 249,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,1 млрд. евро до 47,2 млрд. евро през седмицата, която приключва на 16 април 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 81,8 млрд. евро до 259,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 286 699 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 209 896 507
2.1 Вземания от МВФ 66 587 −64
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 309 572
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 367 −134
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 752 −397
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 752 −397
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 736 282 5 428
5.1 Основни операции по рефинансиране 70 577 −958
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 665 669 6 385
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 35 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 31 733 2 708
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 351 004 2 510
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 47 216 1 109
7.2 Други ценни книжа 303 788 1 401
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 122 0
9 Други активи 243 134 −7 287
Общо активи 1 939 989 3 335
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 794 451 −3 065
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 430 869 3 645
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 259 749 81 823
2.2 Депозитно улеснение 171 114 −78 176
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 485 −94
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 125 615 5 170
5.1 Сектор „Държавно управление“ 117 477 5 123
5.2 Други задължения 8 138 47
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 390 −91
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 128 196
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 392 406
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 392 406
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 033 0
10 Други задължения 158 765 −2 833
11 Сметки за преоценка 249 205 0
12 Капитал и резерви 76 655 0
Общо пасиви 1 939 989 3 335

Данни за контакт за медиите